Samarbeidsutvalget består av representanter for foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Barnehagens eier kan være respresentert etter eget ønske. Styrer har møte-, tale-, forslagsrett i styret. Styrer har ikke stemmerett medmindre han er valgt til medlem. Foreldre og ansatte velges for ett år om gangen. Eier bestemmer selv funksjonstiden for eierrepresentanten.
SU skal være et samarbeidsorgan for foreldre/foresatte, personalet og eieren, og skal ha ansvaret for den alminnelige driften i nær kontakt med barnehagens styrer.
SU skal blant annet:
  • fastsette årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet
  • se til at barnehagen blir drevet innefor rammen av lov om barnehager, barnehagens vedtekter og budsjett
  • uttale seg om endringer av vedtektene
  • uttale seg om personalinstruks
  • legge fram forslag om budsjett overfor eieren, og legge fram årsregnskap

 

SU skal forelegges saker som er av viktighet for barnehagens virksomhet. Styret har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelser blir tatt. SU skal be om foreldrenes/foresattes synspunkter i saker som anses for særlig viktie for foreldrene/foresatte.